Terms of Service

Algemene Voorwaarden LORI-LORI | Terms of Service LORI-LORI

Don't like all these legal terms? We got you. Below you will find the most important parts from our Terms of Service. By using the website you automatically agree to our Terms of Service.

 LORI-LORI is a registered business. Chamber of Commerce number: 81989245. VAT-number: NL003625821B36.

 Items (except for earrings & hair accessoires) can be returned, at your own cost, within 30 days of receipt. You need to inform us about the return beforehand, as we can't process unannounced returns.

 The items must be returned in their original condition and in the original packaging.

 Your return will be processed within 14 days of receipt and the amount will be refunded within 48 hours after being processed.

 Keep ALL items away from children. LORI-LORI cannot be held liable for injuries due to incorrect use of the items. Our beads aren't as tasty as they might seem.

 The buyer is obliged to immediately report complaints about the items, as soon as they arrived. The complaint contains a description as detailed as possible, so that we are able to respond adequately.

 We do not warrant: broken claw clip or rusted spring, broken chain or wire; chipped, cracked or broken pearl; general wear and tear including items that have been bent out of shape, twisted and snapped, oxidized or on which the plating is fading. Follow our care guide to prevent any of the above. - if anything happens to your jewelry within 6 months of receipt, please don't hesitate to contact us. We are happy to see what we can do to make it up to you.

 

Artikel 1: Definities 

1. LORI-LORI, gevestigd te Geldrop (dit is géén bezoekersadres), KvK-nummer 81989245, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. Btw-id: NL003625821B36

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling 

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop gedaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. 

5. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen. 

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de gehele bestelling door de consument is ontvangen.

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, gecustomized zijn, op aanvraag zijn gemaakt, slechts kort houdbaar zijn of volgens hygiënische redenen niet retour genomen kunnen worden.

3. De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. De verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van de koper aan de koper ter beschikking te stellen. Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan LORI-LORI.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

6. Als een consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie 'shipping & returns'. 

8. Retouren worden binnen 14 werkdagen verwerkt en indien goedgekeurd het aankoopbedrag teruggestort. Indien het retour niet aan alle eisen voldoet, wordt het teruggestuurd naar de koper.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijk uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper stelt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

3. Indien de wijzing van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper de koper hierover vooraf schriftelijk in. 

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegekend. 

 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

2. Houd de sieraden uit de buurt van kinderen. LORI-LORI kan niet aansprakelijk gehouden worden voor letsel door het onjuist gebruik van de sieraden.

 

Artikel 8: Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleerde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans de kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goedkeuringen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. 

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de verkopen worden tegenworpen. LORI-LORI items zijn handgemaakt en gemaakt van natuurlijke producten. Hierdoor kunnen producten enigszins afwijken van de productfoto.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 

 

Artikel 9: Levering

1. Leveringen binnen Nederland worden betaald door de verkoper. Bij leveringen naar het buitenland zijn alle kosten voor de koper.

2. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekeningen en risico van de koper op te slaan.

4. Indien de verkoper gegevens van de koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6. Een door de verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. 

7. De verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te facturen.

 

Artikel 10: Overmacht

1. Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door de overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de koper geleden schaden. 

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, sabotage, brand, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper. 

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan de verkoper te verwijten is. 

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan de verplichtingen jegens de verkoper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk kunnen ontbinden.

5. Ingeval de overmacht langer dan 3 maanden voortduur, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij de verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen. 

3. De verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op de enige andere wijzen te bezwaren.

4. Indien zaken nog niet geleverd zijn, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht op retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform de afspraak heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, insolventie en surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12: Klachtplicht

1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

3. Een link naar het Europees online platform voor geschilbeslechting

 

Artikel 13: Garanties

1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. LORI-LORI staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan der redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (I) bij beschadiging door opzet of nalatigheid, (II) bij normale slijtage en/of (III) bij beschadigen door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften. 

3. Wij geven geen garantie op een gebroken ketting, een gebroken of gekraste parel, algemene slijtage door gebruik, items die zijn gebogen, gedraaid, gebarsten, verkleurd zijn of waarbij de plating is vervaagd. Volg onze care guide om ervoor te zorgen dat de items zo lang mogelijk mee gaan. 

 


Artikel 14: Toepasselijk recht en jurisdictie

1. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen LORI-LORI en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.